John Ronald Reuel Tolkien

20. ledna 2018 v 17:19 | Adriana |  jazyky
Každý z vás jistě už slyšel jméno Tolkien, především ve spojení s díly Hobit a Pán prstenů. Tento vzdělaný pán, který mimo jiné vyučoval na Oxfordské univerzitě, velice zazářil v jazykovědní sféře a byl znalcem staré angličtiny a dokonce obdržel Řád britského impéria. Za svůj život se nejen naučil plno jazyků, ale také jich mnoho vytvořil. Ráda bych se zde zmínila o tom jeho nejznámějším - quenijštině.

Quenijština není pouze umělým jazykem. Tolkien k ní vytvořil celou historii a přiřadil ji elfům, z čeho bylo poté vyvozeno obecné pojmenování elfí jazyk. Tolkien vypracoval také pozadí vzniku jeho fiktivního kontinentu Středozemě, kam téže zasazuje všechny své příběhové děje, včetně Hobita a Pána prstenů.Jelikož Tolkien byl milovníkem finštiny a germánských jazyků, postavil základy quenijštiny na podobných principech. Lexikologii vytvořil vlastní slova, která však zvukovou podobou jsou finštině velmi podobná. Gramatická struktura jazyka téže shledá typické znaky finského jazyka a vytváří tak z quenijštiny velice komplexní řeč. Protože Tolkien na svém jazykovém díle pracoval celý život, byla samotná quenijština častokrát předělávaná a dodnes není známé u některých morfologických koncovek nebo pravidel, jaký mají svůj původ užití.

Ukázka quenijštiny:

Men cenuva fánë cirya
métima hrestallo círa,
i fairi nécë
ringa súmaryassë
ve maiwi yaimië?

Kdo uvidí bílou loď
jak poslední břeh opouští
bledé přízraky
v jejích chladných útrobách
jak racky kvílící?

Men tiruva fána cirya,
wilwarin wilwa,
ëar-celumessen
rámainen elvië
ëar falastala,
winga hlápula
rámar sisílala,
cálë fifírula?

Kdo si všimne bílé lodi,
prchavého motýla,
v mořských proudech
na křídlech jako na hvězdách,
když moře vře,
pěna stříká,
křídla se třpytí
a světla ubývá?


Pro porovnání přikládám i starší verzi quenijštiny:

Man tenuva súru laustane
taurelasselindon,
ondoli losse karkane
silda-ránar,
minga-ránar,
lanta-ránar,
ve kaivo-kalma;
húro ulmula,
mandu túma?

(starší verze)

x


Men hlaruva rávëa súrë
ve tauri lillassië,
ninqui carcar yarra
isilmë ilcalassë,
isilmë pícalassë,
isilmë lantalassë
ve loicolícuma;
raumo nurrua,
undumë rúma?

(novější verze)


Kdo uslyší vichr hučící,
jako mnoholisté lesy;
bílé zuby skal se šklebí
v měsíčním světle, které září,
které hasne,
které padá
jak umrlčí svíce;
a bouře mumlá,
hlubina se hýbe?

(zdroj: wikipedie)


Pokud si přečtete oba texty, a prohlédnete slova v nich obsažená, zjistíte, že se skutečně hláskově liší nebo jsou dokonce předělány celé věty. Jak již bylo zmíněno, Tolkien pracoval na Vznešené elfštině skutečně celý život a tudíž není divu, že docházelo neustále k řadě změn.

Co jsem se dočetla, tak by se měla provádět analýza a standarizování jazyka Tolkienovým synem Christopherem. Žádnou knihu pro studium quenijštiny jsem doposud nenašla, na internetu jsou však online lekce a kurzy, které vám mohou gramatickou a fonetickou část Elfštiny více přiblížit. Pro doplnění a zajímavost sem píšu základní informace o gramatice:

• V quenijštině se vyskytují samohlásky a dvojhlásky, podle kterých se ještě dále řídí gramatická pravidla, kdy je nutné rozlišit, zda se jedná o samostatnou samohlásku nebo dvojhlásku. Tolkien přesně věděl, jak má jazyk znít, a proto definoval i určitá fonetická pravidla slov (na začátku ani na konci se třeba nemohlo setkat více souhlásek najednou). Některé hlásky zaznamenávají zvuky těch germánských, například anglické th.

• Tolkien udělal z quenijštiny převážně aglutinační jazyk, podobně jako je finština. Gramatické koncovky tak lze řadit postupně za sebe, přičemž každá má většinou jediný samostatný význam (narozdíl například od češtiny, kde pouhé slovo "je" značí přítomný čas slovesa být ve 3. osobě nebo 4. pád zájmena oni/ony). Není to však důrazně držené pravidlo, a proto má quenijština blízko i k jazykům flektivním (což je přesně to, o čem jsem mluvila v předešlé závorce, a tedy naše čeština).

• Pokud chcete mluvit quenijsky, musíte se naučit 10 pádů, z nichž nejzajímavější je právě ten poslední - respektiv - který se nevyskytuje v žádném jiném jazyce a jeho funkce doposud není známá. Má však určitý vztah k našemu 2. a 3. pádu. Pokud chcete tyto pády ovládnout, musíte pochopit systém střídání silného a slabého pádu, který podobně existuje i ve finštině,

• Co se týče slovesných časů, tak s těmi to naopak tak náročné není - Tolkien obdařil quenijštinu pěti slovesnými časy, což je zlaté, oproti např. angličtině. Zajímavé je, že časovací systém je téže založen na určení osobních koncovek (stejně jako v češtině mluvím = já; mluvíš = ty), ale nemusí se tyto koncovky ke slovesu připojovat, pokud je osoba již vyjádřena v podmětu. Celé časování je velmi složité.

• V quenijštině nalezneme celkem 4 množná čísla, z nichž můžu vyzdvihnout třeba partitivní plurál, kdy chceme vyjádřit množné číslo z celku - z většího množství (kupa listí z jedné velké hromady).

Tolkien se zabýval nejen zvukovou a gramatickou stránkou své umělé mluvy, ale i jejím zápisem. Vymyslel pro Quenyu nádherné písmo, jaké můžete vidět na obrázku:


Písmu dal název Tengwar. Používal ale i zápis latinkou, který jste si mohli prohlédnout výše.

Část textů Tolkienova díla z pozůstalosti o historii fiktivního světa Středozemě, v níž se Hobit a Pán prstenů odehrávají, uspořádal a vydal Tolkienův syn Christopher pod názvem Silmarillion.

Tolkien se narodil 3. ledna 1892 v Bloemfontein a zemřel 2. září 1973 v Bournemouth.


Tak co? Šli byste do studia quenijštiny? Jak se vám jeho jazyk líbí? Zamlouvá se vám nebo se vám zdá příliš těžký? :)
 

Španělština - časování sloves v přítomném čase

20. ledna 2018 v 14:44 | Adriana
Španělština je jazyk s rozvinutým časováním sloves podle osoby (stejně jako v češtině: mluvím = já; mluvíš = ty). V této lekci si ukážeme, jak časovat slovesa v přítomném čase, který nám ukazuje, že se něco děje právě teď, nebo obecně běžně, pravidelně či nepravidelně.

Španělština rozlišuje 3 typy sloves. O jaký typ se jedná poznáme podle koncovky slovesa v infinitivu:

hablar - mluvit
aprender - učit se
vivir - žít

Z toho vyvozujeme, že máme tedy -AR, -ER a -IR třídy sloves. Tyto koncovky mají jednu skvělou schopnost - dají se odtrhnout a tudíž nám zůstane jen kořen slovesa:

hablar → habl-ar → habl
aprender → aprend-er → aprend
vivir → viv-ir → viv

Samotný kořen nám ale nijak nepomůže, protože právě k němu se připojují zmíněné koncovky přítomného času podle osoby (podmětu). V každé třídě se koncovky liší. Nebojte však, není to tak hrozné - rozdílné nejsou úplně všechny. :)

-AR třída
yo hablo já mluvím
tú hablas ty mluvíš
él/ella/usted habla on/ona mluví; vy mluvíte

nosotros/nosotras hablamos my mluvíme
vosotros/vosotras habláis vy mluvíte
ellos/ellas/ustedes hablan oni/ony mluví; vy mluvíte

Zde můžete vidět, jak časovací systém funguje a naučit se tak tvořit slovesné tvary AR-třídy. Na začátku je podmět (tedy osobní zájmeno nebo podstatné jméno) a poté ohýbané sloveso.

-ER třída
yo aprendo já se učím
tú aprendes ty se učíš
él/ella/usted aprende on/ona se učí; vy se učíte

nosotros/nosotras aprendemos my se učíme
vosotros/vosotras aprendéis vy se učíte
ellos/ellas/ustedes aprenden oni/ony/vy se učíte

-IR třída
yo vivo já žiju/žiji
tú vives ty žiješ
él/ella/usted vive on/ona žije; vy žijete

nosotros/nosotras vivimos my žijeme
vosotros/vosotras vivís vy žijete
ellos/ellas/ustedes viven oni/ony žijí; vy žijete

Všiměnete si, že kromě 1. a 2. osoby množného čísla jsou -IR a -ER skupiny shodné. Nezapomeňte také u osoby vosotros/vosotras na označení přízvuku čárkou → hablÁis, aprendÉis, vivÍs

Toť celá gramatika. Samozřejmě, ne všechna slovesa tomuto časování podléhají. Španělština obsahuje také slovesa nepravidelná, která mění svůj tvar kořene.

tener - mít

Za normálních okolností byste pravděpodobně vytvořili tvary podle výše uvedeného časovacího vzoru, tedy yo teno, tú tenes atd. Jenže, sloveso TENER je nepravidelné a mění v základu svůj kmen. Správné formy tedy jsou:

yo tengo
tú tienes
él tiene

nosotros tenemos
vosotros tenéis
ellos tienen

Koncovky jsou však pokaždé stejné a i nepravidelná slovesa se řídí určitými "pravidelnostmi".

Mám také zmínku k osobním zájmenům, pokud jste je doposud nestudovali. Jistě jste si všimli jedné zvláštnosti - španělština má 3 způsoby (respektive 4), jak říct vy → usted, vosotros (-as), ustedes. Rozdíly jsou v počtu osob, v tykání a ve vykání:

Usted používáme, pokud jedné osobě vykáme. V běžném hovoru se nýbrž s tímto výrazem příliš nesetkáme, jelikož španělsky hovořící většinou druhým tykají (tú) bez ohledu na postavení nebo důvěrnost vztahu. Usted působí velmi nepřátelsky.

Vosotros je španělské tú (tedy české ty) v množném čísle a užívá se v situacích, kdy oslovujeme více lidi, kterým tykáme. Tvar vosotras řekneme, mluvíme-li na skupinu, kde jsou pouze dívky.

Ustedes má stejnou funkci jako usted s tím rozdílem, že mluvíme na více osob (kterým vykáme).

Pro zájmena usted a ustedes se používají koncovky 3 osoby jednotného (usted) a množného čísla (ustedes) - můžeme tak říct, že ve španělštině druhým onkáme nebo onikáme.

Nakonec bych se ráda zmínila k tvarům nosotros a nosotras, které, podobně jako vosotros a vosotras, rozlišují rod. Nosotros se používá, pokud mluvíme o skupině, které jsme součástí, a je v ní alespoň jeden muž. Naproti tomu nosotras je výhradně užíván skupinami dívek.

Nyní už umíte přítomný čas a můžete tak povídat o tom, co děláte běžně nebo právě teď. Doufám, že lekce má srozumitelnou formu. Kdybyste přece jen potřebovali s něčím poradit, stačí napsat do komentářů. :)

Španělština

20. ledna 2018 v 13:58 | Adriana
ŠPANĚLŠTINA
V této rubrice najdete články pojednávající o španělské gramatice, včetně různých cvičení. Není zde rozebráno všechno a rubrika slouží spíše pro již studující nebo teprve začínající.
GRAMATIKA
01 časování sloves v přítomném čase (+ pár informaci k osobním zájmenům)
02 předložky
03 členy
04 budoucí čas
05 minulý čas
06 zkracování vedlejších vět
07 rozdíly mezi SER a ESTAR
08 zvratná slovesa
09 stupňování přídavných jmen
10 kmenové samohlásky

CVIČENÍ
01 cvičení na přítomný čas
02 cvičení na budoucí čas
03 cvičení na minulý čas
04 cvičení na všechny časy
05 cvičení na předložky
06 cvičení SER/ESTAR
 


Jazyky

18. ledna 2018 v 16:24 | Adriana
Vyberte si jazyk, který se chcete učit nebo se učíte a přečtěte si gramatiku nebo si jej zopakujte.

JAZYKY GERMÁNSKÉ
__________________________________________________________________________________________________________

angličtina • němčina • dánština • švédština • norština

JAZYKY ROMÁNSKÉ
__________________________________________________________________________________________________________

francouzština • španělština • italština • portugalština • rumunština

JAZYKY SLOVANSKÉ
__________________________________________________________________________________________________________

ruština

JAZYKY ALTAJSKÉ
__________________________________________________________________________________________________________

japonština • čínština • korejština • arabština • turečtina

JAZYKY UGROFINSKÉ
__________________________________________________________________________________________________________

finština • maďarština • estonština

Jaké jazyky se učit?

18. ledna 2018 v 15:19 | Adriana |  rady a tipy
Po světě běhá plno lidí, kteří se rádi učí jazyky. Vybírají si nejen ty světové, ale i ty méně známe nebo už dokonce mrtvé (mluvíme tu například o latině). Tihle lidé si takové jazyky většinou volí ze zábavy, potřebě rozhovoru s někým, kdo touto mluvou již hovoří, nebo pak z profesních a jiných důvodů.
Chtěla bych nejdříve vyzdvihnout tu zábavu - myslím, že to je jeden z nejlepších důvodů, proč se do studia pustit. Když vás něco baví, máte přirozeně k tomu i zápaly motivace a radosti. Mozek pak vstřebává učení mnohem rychleji a snáz vám tak vše leze do hlavy. Pochopitelně na straně druhé stojí užitek z takto nově naučené řeči, který, i přesto, že se může podle výběru těžko uplatňovat například v profesní sféře, své využití nachází v mnoha jiných věcech. Jde jen o to, jaké máte priority. Pojďme se nejdříve podívat na ty jazyky, které se učí běžně.


Rady, tipy, triky a nápady

18. ledna 2018 v 13:04 | Adriana |  rady a tipy
Máte nějakou novou převratnou metodu, jak studovat jednodušeji a efektivněji? Dosahujete skvělých výsledků ve škole a víte, že je to z důvodu vašeho systému, který si v učení děláte?

Tak sem s tím! :)


Přesně zde můžete zveřejňovat a sdílet vaše rady, tipy, triky a nápady, jak studovat nejen jazyky, ale i jakýkoliv jiný předmět. Můžete sem dávat i pouze své postřehy a otázky, pokud vás něco přímo zajímá. Vítán je každý komentář, který je napsán slušně.

Diskuze

18. ledna 2018 v 12:46 | Adriana |  blog a ostatní
Tento článek slouží jako jazyková diskuze. Nemusíme ovšem hovořit pouze o mluvě a řečích naší země nebo zemích druhých, protože diskuze slouží v podstatě na vyjádření názoru nebo postoje k čemukoliv. Budu ráda, pokud všichni účastníci diskuze budou brát na vědomí pravidla. Pokud máte jakékoliv nápady nebo rady ohledně studování nebo učení se, můžete se s námi o ně podělit buď zde, nebo v článku k tomu určeném.

Vítejte

18. ledna 2018 v 12:38 | Adriana |  blog a ostatní
Srdečně vás vítám na mém blogu.

Ať už jste moji pravidelní čtenáři, nebo jste se sem dostali úplnou náhodou, jistě jste si všimli, na jaké téma je blog zaměřen - ano, jsou to jazyky. Jsem totiž jejich velká milovnice a ráda bych se jim věnovala i do své budoucnosti.

A proč vznikl tento blog? Přesně pro takové lidi, kteří mají jazyky také v oblibě. Ráda bych stránku zaměřila nejen na jazyky evropské, ale i na ty vzdálenější, jelikož existuje plno lidí, kteří se těmto řečem věnují, ale nemají žádný zdroj inspirace nebo pomoci.

Pokud si myslíte, že vám jazyky příliš nejdou, nemusíte mít strach, že jste zabloudili na špatné místo. I pro lidi, co mají strach a nechuť se jazyky (nebo cokoliv jiného) učit, je tento blog věnován, aby jim pomohl a dodal motivaci.

Ráda bych rozšířila jazykovou komunitu a našla lidi s podobnými zájmy. Můžete se zapojit do diskuze nebo přidat nějaký triky či rady, jak se učit. Vítány jsou i nápady na zlepšení blogu.

Věřím, že se vám zde bude líbit a třeba si i jazyky zamilujete, pokud se tak ještě nestalo. :)

Adriana

Kam dál